Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 77. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 77. schůze rady města 1konané dne 15. 5. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

77. schůze rady města konané dne 15. 5. 2017

 

Rada města Přelouče :

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

77/  1   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka  dne 21. 4. 2017.

77/  2   Zápis ze 7.  jednání Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ze dne 11. 5. 2017.

77/  3   Rezignaci Ing. Mgr. Zdenky Kumstýřové na funkci předsedkyně a členky Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ke dni 12. 5. 2017.

77/  4   Rezignaci Rity Levinské na funkci členky Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ke dni 11. 5. 2017.

77/  5   Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 25. 4. 2017.

 

  • ROZHODUJE :

 

77/  6   O zrušení zadávacího řízení na rekonstrukci ústředního vytápění a zdravotní techniky v Hasičském domě ve Zborovské ulici č.p. 54 v Přelouči z důvodu obdržení pouze jedné hodnotitelné nabídky.

77/  7   O ukončení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu- Přelouč“, která byla dne 2. 12. 2015 uzavřena se spol. MIKOSTAV s.r.o. Klešice, IČ: 27464300 a to z důvodu, že společnost nemá z důvodu nastalé ekonomické situace finanční ani personální kapacity nutné k úspěšnému dokončení díla (exekuce).

77/  8   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Domov od Kuňkou, p.o. ve výši 7.000 Kč na dofinancování služby klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie).

77/  9   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro  Klub umění – Art club, z. s. ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s realizací a instalací busty Antonína Švehly k obnovení  a odhalení památníku 13. 6. 2017.

77/10   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Klub umění – Art club, z.s. ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s realizací akce jedenácté Zahradní galerie 2017 – 110. výročí narození Františka Filipovského.

77/11 O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Spolek Vrbová stáj z.s. ve výši 5.000 Kč na nákup krmiv a veterinární péči.  

77/12   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Mykabo spol. s r.o., Přelouč ve výši 2.000 Kč na odměny pro soutěžící a vybavení stanovišť související s pořádáním zábavně- sportovní akce Den strojů.

77/13  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Marcelu Danihelkovou ve výši 3.000 Kč na malířskou výstavu – kopírování, barvy do PC a pomůcky ke kreslení.

77/14   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši 5.000 Kč na výdaje související s pořádáním akce Classic Enduro Přelouč ve dnech 28. 7. – 29.7. 2017 (ceny pro vítěze, grafiku a propagaci).

77/15   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Basketbalový klub Přelouč, o.s. ve výši 3.000 Kč na náklady spojené s ukončením basketbalové sezony děvčat za umístění v nadregionální soutěži (na odměny, poháry a pohoštění).

77/16   O neposkytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Rodinné integrační centrum Pardubice z důvodu, že klientem centra není v současné době žádný občan města.

77/17   V souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, že v zadávacím řízení „Realizace projektu EPC v objektech města Přelouč, ev. č. VZ dle ISZV: 644578, podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeč Amper Savings, a.s., Anatala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 01428357, s nabídkovou cenou 7.203.045 Kč vč. DPH. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá doporučení hodnotící komise.

77/18   O neposkytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Rytmus Východní Čechy, o.p.s. z důvodu, že město společnosti poskytuje podporu formou bezúplatného využívání prostor města.

 

  • SCHVALUJE :

 

77/19   Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2016 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na rekonstrukci sociálních zařízení v budově Základní školy Smetanova ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči se společností STAVEBNI PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053.

77/20   Smlouvu o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení v budově Základní školy Smetanova ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči se společností STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, za cenu 1.438.993,07 Kč bez  DPH, 1.741.181,58 Kč s 21% DPH.

77/21  Záměr na směnu pozemku p.č. 130/57 o výměře 1545 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 o výměře 1286 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k. ú. Přelouč, vše ve vlastnictví společnosti SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056, za pozemky p.č. 202/25 o výměře 1538 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 o výměře 5 058 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 o výměře 14757 m2 v k. ú. Přelouč a p.č. 356/1 o výměře 692 m2 v k. ú. Valy nad Labem, vše ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

77/22   Záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly o výměře 377 m2 p. J. M., bytem Litomyšl, za cenu minimálně 43.300 Kč.

77/23   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi S., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 1 v k. ú. Klenovka, ve prospěch města.

77/24   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. L. Z. a p. M. Z., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 9 v k. ú. Klenovka ve prospěch města.

77/25   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům  p.č. 541/9, p.č. 1809/2 a p.č. 1809/4, vše v k. ú. Přelouč.

77/26   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 590/1 v k.ú. Lhota Pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení kanalizační přípojky k č.p. 37 ve Lhotě.

77/27 Dohodu o ukončení smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2015, dodatku č. 2 ze dne 18. 5. 2016, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2016 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 26. 10. 2016 uzavíranou mezi Městem Přelouč a MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, IČ: 27464300.

77/28   Přijetí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 23. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

77/29   Smlouvu č. KH/2017/21656 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 23. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 25. 10. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč