Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 76. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 76. schůze rady města 1konané dne 2. 5. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

76. schůze rady města konané dne 2. 5. 2017

 

Rada města Přelouče :

 

  • ROZHODUJE :

 

76/  1   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 Klubu aktivní senior Přelouč z. s. ve výši2.500 Kč na náklady spojené s výstavou výrobků seniorů Přelouče a členů KLASu (na dopravu souboru školy Svítání a občerstvení při vernisáži, náklady na propagaci).

76/  2  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastník M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, s nabídkovou cenou 6.272.154,00 Kč bez DPH a dobou plnění díla v počtu 10 týdnů. Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o hodnocení nabídek.

76/  3   V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. „v likvidaci“, IČ: 63217457, se sídlem Přelouč, Karla Čapka č.p. 812, 535 01, o změně sídla společnosti na adresu Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč.

76/  4 O podání žádosti o dotaci na zateplení obvodového pláště a výměnu oken u objektu č.p. 1516 v ul. Sluneční v Přelouči.

 

 

  • SCHVALUJE :

 

76/  5   Prohlášení o tom, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice č. 2 městem Přelouč a jeho místní částí Lhota nacházející se na pozemcích p.č. 1841/1 a p.č. 1841/12  v k. ú. Přelouč a p.č. 590/1 v k. ú. Lhota pod Přeloučí (vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR), není vlastnictvím města Přelouč.

76/  6   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 1791/3 v k. ú. Přelouč.

76/  7   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 2325 v k. ú. Přelouč.

76/  8   Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2016 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro uzavření smlouvy o dílo na renovaci palubkové podlahy ve sportovní hale v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči se společností DOR – SPORT s.r.o., č.p. 247,  739 36 Bruzovice, IČ: 60774151.

76/  9   Smlouvu o dílo na renovaci palubkové podlahy ve sportovní hale v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči se společností DOR – SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151, za cenu 513.192,26 Kč bez DPH,  620.962,63 Kč s 21% DPH.

76/10   Výjimku z vnitřní směrnice č. 13/2016 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na nákup osobního automobilu Škoda Fabia od firmy Auto Hybeš s.r.o., Chrudim, IČ: 28818831 pro potřeby městského úřadu za cenu 227.495 Kč.

76/11   Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 70) na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 a ve Školní ulici č.p. 1510.

76/12   Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 70) na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, ve Smetanově ul. č.p. 1509“.

 

 

  • SOUHLASÍ :

 

76/13   S umístěním sídla společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. „v likvidaci“, IČ: 63217457 na adrese Československé armády 1665, 535 01 Přelouč do doby ukončení likvidace společnosti.

76/14   S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit konvektomat Rational SCC WE 101 E v hodnotě 386.105 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

76/15   S vyřazením majetku z evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, a to konvektomatu Zanussi FCV/E10L6 s evidenčním číslem 39/1 a změkčovač vody ke konvektomatům s evidenčním číslem 2/A28.

 

  • UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

76/16   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. J. H. za účelem pořádání hudební produkce v areálu Břízky v Lohenicích dne 21. 5. 2017 od 00.00 do 03.00 hodin ráno.

 

  • JMENUJE :

 

76/17   Členem volební komise pro volby do Komise místní samosprávy Lhota a Škudly p. Miladu Pavlišovou, trvale bytem Lhota, p. Irenu Fílovou, trvale bytem Lhota, p. Marii Černou, trvale bytem Škudly.

76/18   Předsedkyní volební komise pro volby do Komise místní samosprávy Lhota a Škudly p. Miladu Pavlišovou.

 

  • STANOVÍ :

 

76/19   Že p. MVDr. Zdeněk Zeman může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

  • NESOUHLASÍ :

 

76/20   S odpuštěním pohledávky ARBOR Servis s.r.o.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 3. 5. 2017
Poslední aktualizace: 18. 10. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč