Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 75. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 75. schůze rady města 1konané dne 20. 4. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

75. schůze rady města konané dne 20. 4. 2017

 

Rada města Přelouče : 

 

  • ROZHODUJE :

 

75/  1   O vyloučení uchazeče Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČ: 25275119, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy vodovodu sportoviště Přelouč“ v souladu s návrhem hodnotící komise a to z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

75/  2   Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Stavební úpravy vodovodu sportoviště Přelouč“ podal uchazeč:

  • Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394

 nabídková cena 428.852,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 14 dnů,

  • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934

nabídková cena 658.098,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 10 dnů,

  • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, 533 01 Pardubice, IČ: 46506063

Nabídková cena 639.992 Kč bez DPH a dodací lhůtou 18 dnů.

Pořadí nabídek na čtvrtém a pátém místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  • SCHVALUJE :

 

75/  3   Příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta při přístavbě nového pavilonu mateřské školy Za Fontánou č.p. 935 v Přelouči s Architektonickou kanceláří Ing. Arch. Pavla Maléře, CSc., Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČ: 13182196, za maximální cenu 108.000 Kč bez DPH, 130.680 Kč včetně 21% DPH.

75/  4   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“.

75/  5   Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy vodovodu sportoviště Přelouč“ s firmou Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394, s nabídkovou cenou 428.852,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 14 dnů.

75/  6   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč“.

75/  7   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0001 – stavební práce“ s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46504621, za nabídkovou cenu 14.349.923,55 Kč bez DPH.

75/  8   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ uzavřené se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, kterým se sjednaná cena díla zvyšuje o částku 211.398,17 Kč bez DPH, 255.792,00 Kč s 21% DPH za provedené vícepráce.

75/  9   Smlouvu o dílo se společností MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 uzavíranou pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci opěrné zdi v Jaselské ulici na pozemku p.č. 382/106 v k. ú. Přelouč, za nabídkovou cenu 235.000,00 Kč bez DPH, 284.350,00 Kč s 21% DPH.

75/10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přeloču a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 924/35 v k. ú. Přelouč.

75/11   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

75/12   Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 917/1 v k. ú. Přelouč.

75/13   Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě se společností ENVIROS, s.r.o., kterým se sjednává nový termín pro poskytování poradenství a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem ve veřejné zakázce projektu „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ nejdéle do 31. 5. 2017.

 

  • JMENUJE :

 

75/14   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regeneracepanelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“ ve složení: Bc. Pavel Caha (náhradník Ing.  Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

75/15 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  • POVĚŘUJE :

 

75/16   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči,2. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami.

75/17   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 21. 4. 2017
Poslední aktualizace: 8. 11. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč