Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 74. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 74. schůze rady města 1konané dne 10. 4. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

74. schůze rady města konané dne 10. 4. 2017

 

Rada města Přelouče : 

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

74/  1   Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 31. 3. 2017.

74/  2   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 4. 4. 2017.

74/  3   Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 5. 4. 2017.

74/  4   Informaci o výši nákladů za provoz a pronájem či pořízení mobilní toalety na dětské hřiště Za Benzinou.

74/  5   Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 5. 4. 2017.

74/  6   Zápis ze společné schůze Komise místní samosprávy Tupesy a výboru Sboru dobrovolných hasičů Tupesy  ze dne 4. 4. 2017.

 

  • ZŘIZUJE :

 

74/  7   Komisi místní samosprávy Lhota – Škudly, která bude mít 5 členů.

 

  • ROZHODUJE :

 

74/  8   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 50.000 Kč na nákup stolů a lavic, botníku, multifunkční tiskárny, sekačky na trávu a energie.

74/  9   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 Hasičskému sboru ČHJ v Přelouči ve výši 25.000 Kč na pořádání soustředění mladých hasičů ZDERAZ na dopravu na soutěže, vodné a stočné.

74/10   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč ve výši 5.000 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci HANDICAP FISH CUP 2017.

74/11   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro SK SKI Přelouč, z. s. ve výši 10.000 Kč na pohonné hmoty člunu.

 

  • SCHVALUJE :

 

74/12   Pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče od 15. 5. 2017 do 15. 9. 2017 p. Miloslavu Vařákovi, Mělice, IČ: 73663913 za nájemné 15.000 Kč.

74/13   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Miloslavem Vařákem, Mělice, IČ: 73663913, na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

74/14   Pronájem pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky za účelem provozování přírodního koupaliště p. Lukáši Slabému, Semín, IČ: 69169667, za roční nájemné 50.000 Kč.

74/15   Smlouvu o nájmu pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým, Semín, IČ: 69169667.

74/16   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a ČD – Telematika, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2325, p.č. 1981/1 a p.č. 385/4, vše v k. ú. Přelouč.

74/17   Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi ČR – Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, státní podnik a městem Přelouč na právo města provést stavbu „Parkoviště a zastávky BUS v ul. Jaselská Přelouč“ na pozemku p.č. 1932/6 v k. ú. Přelouč.

74/18   Dodatek č. 1 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie v budově č.p. 44 na Masarykově náměstí v Přelouči uzavřené dne 29. 10. 2014 mezi městem Přelouč a společností ČEZ Energo, s.r.o., kterým se mění způsob měření odebrané energie.

74/19   Dodatek č. 2 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie v budově č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči uzavřené dne 3. 6. 2014 mezi městem Přelouč a společností ČEZ Energo, s.r.o., kterým se mění způsob měření odebrané energie.

74/20   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10,  IČ 28860080, uzavřené pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Nádražní a Hradecké ulici v Přelouči, kterým se sjednaný rozsah prací rozšiřuje o projekt parkovacích stání a chodníků v Hradecké ul. v části u podchodu pod železniční tratí, a to za cenu 32.000 Kč bez DPH, 38.720 Kč včetně 21% DPH, a v této souvislosti se upravují i sjednané termíny dokončení prací.

74/21   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, uzavřené pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Havlíčkově ulici v Přelouči, kterým se sjednaný rozsah prací rozšiřuje o projekt trasy metropolitní sítě, a to za cenu 16.000 Kč bez DPH, 19.360 Kč včetně 21% DPH,  a v této souvislosti se upravují i sjednané termíny dokončení prací.

74/22   Smlouvu o dílo č. S7/2017 na vypracování projektové dokumentace  pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Mělice se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za cenu 439.000 Kč bez DPH, 531.190 Kč s 21% DPH.

74/23   Smlouvu o dílo č. S8/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místní části Mělice se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za nabídkovou cenu 2.500 Kč bez DPH, 3.025 Kč včetně 21% DPH, za projektovou dokumentaci kanalizační přípojky pro jednu nemovitost.

74/24   A vydává Vyhlášku o dni a místě konání voleb do Komise místní samosprávy Lhota – Škudly.

74/25   Memorandum o partnerství při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč uzavírané mezi Městem Přelouč, MAS Železnohorský region, z.s., MAS Bohdanečsko, z.s. a MAS Zálabí, z.s.

74/26   Pravidla pro oceňování životních událostí občanů města Přelouče a místních částí.

74/27   Smlouvu o spolupráci uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na provedení dendrologického průzkumu stromů v Městském parku (povinná příloha žádosti o dotaci) za cenu 62.400 Kč bez DPH, 75.504 Kč včetně DPH.

74/28   Smlouvu o dílo uzavíranou se společností ENVIROS, s.r.o., IČ: 61503240 na manažerské řízení a zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, na budovu v ul. Školní č.p. 1510, za cenu 180.000 Kč bez DPH.

74/29   Smlouvu o dílo uzavíranou se společností ENVIROS, s.r.o., IČ: 61503240 na manažerské řízení a zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, na budovu v ul. Smetanova č.p. 1509 za cenu 180.000 Kč bez DPH.

74/30   Pronájem bytu č. 6 o vel. 2+1 v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1516, Přelouč p. Josefu Jandáčkovi, nar. 29. 11. 1942 a p. Jaroslavě Jandáčkové, nar. 11. 3. 1945, oba trvale bytem Krasnice 12, 535 01 Přelouč s platností od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou za podmínky přihlášení se k trvalému pobytu v Přelouči.

74/31   Návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • DOPORUČUJE :

 

74/32   Zastupitelstvu města vzít na vědomí výčet provedených opatření ze strany města ve věci řešení stížností p. J. S..

74/33   Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým doporučí p. J. S. řešit spor soudní cestou z důvodu, že zastupitelstvo města nemá zákonné kompetence problém řešit.

74/34   Zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny č. 2 územního plánu Přelouče.

74/35   Zastupitelstvu města odsouhlasit rozsah změny č. 2 územního plánu Přelouč tak, jak je specifikováno v předložené „žádosti o schválení pořízení změny“.

74/36   Zastupitelstvu města vzít na vědomí, že úhradu nákladů na zpracování změny č. 2 územního plánu Přelouč včetně případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ponese žadatel (EXCALIBUR ARMY s.r.o.).

74/37   Zastupitelstvu města jmenovat zastupitele Ing. Ivana Moravce jako „určeného zastupitele“ pro pořizování změny č. 2 územního plánu Přelouč.

74/38   Zastupitelstvu města schválit změnu územní studie Městského parku v Přelouči dle podnětu p. Ing. J. Č.

74/39   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2017.

74/40   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2301/12 o výměře 60 m2, odděleného z pozemku p.č. 1255/2 v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. G. B. V., bytem Přelouč, za cenu 37.802 Kč.

74/41   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 17/16 uzavřenou mezi p. G. B. V., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2301/12 v k. ú. Přelouč.

74/42   Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 742.813 Kč Domovu u fontány, Libušina 1060, Přelouč na dofinancování poskytovaných pobytových služeb domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

74/43   Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 100.000 Kč Fotbalovému klubu Přelouč na pořádání 60. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.

74/44   Zastupitelstvu města udělit za mimořádnou odvahu, hrdinství a vlastenectví  cenu Osobnost města Přelouče Miloši Stantejskému in memoriam. Cena bude vyhlášena při pietní vzpomínce dne 8. 5. 2017 a cenu převezmou p. H. V. a p. V. Č..

74/45   Zastupitelstvu města vzít na vědomí zhotovení a umístění památníku Miloši Stantejskému dle předložené zprávy.

74/46   Zastupitelstvu města vydat stanovisko ke změně územního plánu Přelouč v lokalitě Na Hodinářce.

74/47   Zastupitelstvu města delegovat p. místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která se uskuteční dne 18. 5. 2017.

74/48   Zastupitelstvu města rozhodnout o propachtování pozemků uvedených v předložené zprávě.

 

  • PROMÍJÍ :

 

74/49   Úhradu vratné kauce ve výši 20.000 Kč na sezónu 2017 dle čl. VII smlouvy o nájmu pozemku u mělicko-lohenických písníků uzavřené mezi městem Přelouč a panem Lukášem Slabým, Semín, IČ: 69169667.

 

  • ZAMÍTÁ :

 

74/50  Žádost KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. o dotaci z rozpočtu města na rok 2017 z důvodu nemožnosti prokázat využití služby občany města Přelouče.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 27. 10. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč