Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 71. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 71. schůze rady města 1konané dne 13. 3. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

71. schůze rady města konané dne 13. 3. 2017

 

Rada města Přelouče : 

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

71/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 2. 3. 2017.

71/  2   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 17. 2. 2017.

71/  3   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 8. 1. 2017.

71/  4   Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 2. 3. 2017.

 

  • SCHVALUJE :

 

71/  5   Dodatek č. 2/2017 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a. s.

71/  6   Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na stavbu cyklostezky a s ní souvisejícího veřejného osvětlení do místní části Lhota za nabídkovou cenu 279.000 Kč bez DPH,  337.590 Kč včetně 21% DPH.

71/  7   Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na stavbu cyklostezky a s ní souvisejícího veřejného osvětlení do místní části Klenovka za nabídkovou cenu 289.000 Kč bez DPH, 349.690 Kč včetně 21% DPH.

71/  8   Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169,  530 02 Pardubice, IČ: 25292161 uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ul. Boženy Němcové za nabídkovou cenu 192.000 Kč bez DPH, 232.320 Kč včetně 21% DPH.

71/  9   Záměr na prodej pozemku p.č. 410/47 o výměře 260 m2 v k. ú. Lohenice u Přelouče, odděleného z pozemku p. č. 410/43 v k. ú. Lohenice u Přelouče, sportovnímu klubu SK SKI Přelouč, z.s., se sídlem Na Okrajích 37, Pardubice, IČ: 26667177, za cenu minimálně 34.900 Kč.

71/10   Dohodu o ukončení nájmu pozemků p. č. 410/4 a p. č. 410/26 v k. ú. Lohenice u Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým, IČ: 769169667, a to ke dni 31. 3. 2017.

71/11   Záměr na pronájem částí pozemků p. č. 410/4 a p. č. 410/26 v k. ú. Lohenice u Přelouče za účelem provozování přírodního koupaliště na období 15. 5. 2017 až 15. 9. 2021 (vždy 15. 5. až  15. 9. příslušného roku) za cenu minimálně 50.000 Kč.

71/12   Záměr na pronájem části pozemku p. č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče p. M. V., bytem Mělice, za účelem zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na dobu určitou od 15. 5. 2017 do 15. 9. 2017 za cenu minimálně 15. 000 Kč.

71/13   Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 25 na Masarykově nám. v Přelouči uzavřené dne 12. 4. 2012 mezi městem Přelouč a JUDr. V. D., Přelouč, kterým se snižuje roční poplatek za služby spojené s jejich užíváním.

71/14   Výpověď pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi městem Přelouč a p. H.V. (nyní H. C.), bytem Přelouč, na užívání části pozemku p. č. 1780/1 v k. ú. Přelouč za účelem umístění prodejního stánku.

71/15  Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi společností SVOS, spol. s r.o. se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056 a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“ na pozemcích p. č. 461/3 v k. ú. Přelouč, p. č. 130/57 a p. č. 130/62, oba v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

 

  • VYDÁVA SOUHLAS :

 

71/16   Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje s použitím znaku města Přelouč na kartě požární stanice Přelouč.

 

  • UKLÁDÁ :

 

71/17   Tajemnici MěÚ podat žádost o umístění svislého dopravního značení dle bodu 4) zápisu č. 8 bezpečnostní a dopravní komise.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 14. 3. 2017
Poslední aktualizace: 30. 9. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč