Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Stránka

Usnesení 81. schůze rady města konané

dne 28.12.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
81. schůze rady města konané dne 28.12.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

81/ 1 Nabídku firmy Recycling – kovové odpady a.s. na zřízení sběrného dvora pro město Přelouč.

II. SCHVALUJE :

81/ 2 Ceník pečovatelských služeb platných od 1.1. 2006.
81/ 3 Smlouvu o budoucí smlouvě o poskytování sociálních služeb uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Svinčany.
81/ 4 S účinností od 1.1. 2006 vnitřní předpis č. 5/05, kterým se vydává Změna č. 2 Kontrolního řádu č. 9/03.
81/ 5 S účinností od 1.1. 2006 vnitřní předpis č. 6/05, kterým se vydává Změna č. 1 Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic.
81/ 6 Zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ v oddělení dopravně správních agend o 2 zaměstnance a stanoví celkový počet 81 zaměstnanců k 1.3. 2006.
81/ 7 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti stravování uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou Pronex v.o.s. Pardubice.
81/ 8 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti stravování uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem důchodců Přelouč.
81/ 9 Smlouvy o poskytování pečovatelské služby občanům obce Břehy, Jankovice, Choltice.

III. SOUHLASÍ :

81/10S podnájmem bytu č. 5 v ul. Tůmy Přeloučského v čp. 1540 v Přelouči nájemce ing. P.V. za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů.
81/11S nájemným v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Jana Dítěte 1563 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1563, ve výši 5,- Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu.
81/12 S převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu Přelouč Jana Dítěte 1563 z ing. M.S. na pí. B.S. včetně práva nájmu k bytu velikosti 2+kk o výměře 63,68 m2, ozn. A3 ve 3. n.p. domu II.
81/13Se zněním dodatku na pronájem stávajícímu nájemci firmě EKOMA BOHEMIA, s.r.o. dle vyhlášeného záměru na pronájem ubytovny.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

81/14 Na pronájem části střechy budovy základní školy v Kladenské ul. č.p. 494 v Přelouči za účelem umístění parabolické antény a dvou anténních modulů.

V. STANOVÍ :

81/15 S účinností od 1.1. 2006 počet zaměstnanců města, zařazených v MěÚ Přelouč, na 80.

VI. RUŠÍ :

81/15 Usnesení rady města č. 80/2.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


24. 5. 2013 Zobrazit méně

Stránka