Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška města Přelouče Č. 2/2013

Typ: ostatní
Požární řád města Přelouče

Město Přelouč

znak Města Přelouče

Obecně závazná vyhláška města Přelouče

Č. 2/2013

 

Požární řád města Přelouče

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 18. 4. 2013 usneslo vydat podle  § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jako vyhláška).

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

Požární řád města Přelouče upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Přelouč a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při konání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob.

 

Čl. 2
Vymezení pojmů

 1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

 1.   akcí, které se zúčastňuje více osob –  veřejnosti přístupná  kulturní nebo sportovní akce nebo organizované shromáždění, kde se předpokládá více  než:

a)     200 osob uvnitř stavebních objektů (nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu);

b)     350 osob na ploše shromažďovacího prostoru;

c)     500 osob na volném prostranství.

2.    stavebním objektem – objekt, jehož vnitřní prostor svým řešením umožňuje uspořádání   výše uvedené akce (kina, divadla, kulturní domy, sokolovny, sportovní haly, aukční a výstavní síně, přednáškové sály, cirkusy apod.);

3.    shromažďovacím prostorem – prostor oficiálně vymezený a běžně užívaný k pořádání výše uvedených akcí (letní parkety, stadiony, plochy tržišť, jarmarků, letní kina, přírodní divadla a místa určená pro lunaparky);

4.    volným prostranstvím – prostor neomezený budovami ani oplocením, na kterém se konají akce většího rozsahu (louky, pole, letiště, golfová hřiště apod.);

5.     pořadatelem – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která akci organizuje.

 

Čl. 3
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

 

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Přelouč, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”)  podle čl. 7 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru (dále „HZS“) Pardubického kraje – stanice Přelouč.

 

3)  K zabezpečení úkolů podle odstavce 1

a)    zastupitelstvo projedná stav požární ochrany ve městě minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b)     rada města pověří kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu osobu odborně způsobilou v oblasti požární ochrany. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

 

 

Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

 

a) pořádání akcí ve smyslu ust. čl. 2 odst. 1) bod 1 této vyhlášky,  pro které se stanovují tyto  podmínky:

 

1. pořadatel je povinen projednat s obecním úřadem, popřípadě oznámit obecnímu úřadu zabezpečení požární ochrany pořádané akce písemně a to nejméně 8 dní před zahájením této akce;

2. při pořádání akcí většího rozsahu (regionálního, celostátního nebo mezinárodního významu) je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany s HZS Pardubického kraje.

3. pořadatel akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen „PPH“), která bude složena z velitele a členů. Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a podmínkám místa konání, především s ohledem na zajištění evakuace osob a zahájení hasebních prací. Počet členů PPH se určí dle typu akce a   za   volbu dostačujícího počtu hlídek  odpovídá pořadatel.

4. akci může pořadatel uskutečňovat jen v objektech a na místech, která splňují požadavky pro bezpečnou evakuaci osob a pro příjezd vozidel jednotek požární ochrany;

5. jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, je povinen seznámit se před konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpečnosti;

6. u akcí pořádaných v budovách musí pořadatel zajistit, aby počet účastníků nepřevyšoval výrazným způsobem stanovenou kapacitu budovy;

7.  všichni účastníci akce jsou povinni dbát příkazů pořadatelů, velitele a členů PPH vyplývajících z obecně závazné vyhlášky a obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany;

8. pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro vozidla jednotek požární ochrany a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu;

9. pořadatel je povinen zajistit nebo určit technické prostředky pro ohlášení požáru tak, aby doba od zpozorování požáru do jeho ohlášení operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje („KOPIS“) nepřekročila 5 minut.

  

 b) stánkový prodej, pro který se stanovují  tyto podmínky:

 

1. při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí pořadatel zajistit uspořádání stánků tak,  aby

          1.1 byl zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany v prostoru akce. Zároveň nesmí být omezen příjezd a požární zásah jednotek požární ochrany pro okolní objekty a současně

          1.2 byla zajištěna evakuace osob. Umístěním stánků nesmí být omezena evakuace osob z okolních objektů;

2.  při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s příslušnými předpisy. Pořadatel nesmí připustit plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen);

 

2)   Pořadatel akce zajistí, aby velitel a členové  preventivní požární hlídky byli zřetelně označeni (například červenou rukávovou páskou s nápisem „Preventivní POŽÁRNÍ HLÍDKA“, červenou stuhou na oděvu apod.);

3)     Pořadatel akce musí zajistit, aby velitel ani členové  preventivní požární hlídky nebyli pověřeni činnostmi, které by jim bránily vykonávat jejich povinnosti.

 

                                                                     

Čl.5

Povinnosti preventivní požární hlídky

 1)  Preventivní požární hlídka ( dále jako PPH)  je zpravidla složena z velitele a dvou členů.

 2) Pokud  to vyžaduje  povaha akce  (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), je povinen organizátor zřídit větší počet požárních hlídek.

 3)  Povinnosti velitele PPH jsou:

a)    před zahájením akce zkontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a seznámit pořadatele se zjištěnými závadami;

b)      během trvání akce koordinovat a řídit činnost členů PPH;

c)      plnit další úkoly preventivní požární hlídky dle odst. 4) této vyhlášky.

 

  4)  Členové PPH jsou povinni:

a)     zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce. V případě, že se jedná o periodicky opakující se akci na jednom místě, účastní se odborné přípravy jedenkrát ročně;

b)     seznámit se s charakterem akce, objektem nebo prostorem, kde se bude konat;

c)     seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se způsobem a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, evakuačním plánem objektu, s umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu a hlavního vypínače elektrické energie;

d)     seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení této akce;

e)     v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, zamezit vzniku paniky, vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc jednotky požární ochrany, zajistit hasební práce a dále spolupracovat s jednotkou požární ochrany;

f)      udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie;

g)     průběžně kontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a ve spolupráci s pořadateli zajistit okamžité odstranění zjištěných závad.

5) Velitel ani členové PPH nesmí během akce vykonávat činnosti, které by omezily plnění jejich úkolů.

 

Čl. 6
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 9.

 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 3 odst. 2  této vyhlášky.

 

Čl. 7
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

 1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 1.  Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí  tohoto požárního řádu.

 2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Zborovská 54, Přelouč  nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

 

Čl. 8

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 1) Město Přelouč stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

 

  a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

             

              Lohenice - řeka Labe, slepé rameno (jezero)
              Mělice - řeka Labe, písníky
              Přelouč - řeka Labe

              Přelouč - Račanský rybník
              Chatová oblast Březiňák – rybník

              Škudly - rybník

 

  1. umělé (hydrantová síť)

 

 

  1. náhradní zdroje

 

              Klenovka - nádrž 

              Tupesy    - nádrž  

 

Seznam hydrantů pro požární účely

 

 Ulice – náměstí

Katastrální území

Určení umístění hydrantu

Trstenická

Přelouč

čp. 1490 NH před VaK a.s.

Choceňského

Přelouč

čp. 1184 PH

Dobrovského

Přelouč

čp. 856 PH

Pražská

Přelouč

čp. 1411 PH

Jarošova

Přelouč

čp. 797 PH

Masarykovo nám.

Přelouč

čp. 45 PH

Žižkova

Přelouč

čp. 968 PH

Sportovní

Přelouč

čp. 795 PH

Hradecká

Přelouč

čp. 300 PH

Palackého

Přelouč

čp. 519 PH

Sluneční

Přelouč

čp. 1418 PH

Krokova

Přelouč

čp. 1548 PH

K. H. Máchy

Přelouč

čp. 449 PH

B. Němcové

Přelouč

čp. 1339 PH

B. Němcové

Přelouč

čp. 1174 PH u Echvy

Pardubická

Přelouč

čp. 1400 PH

Stantejského

Přelouč

čp. 744 PH

K. Čapka

Přelouč

čp. 600 PH u pískoviště

Školní

Přelouč

čp. 1349 PH

Čs. armády

Přelouč

čp. 981 PH

Jižní

Přelouč

čp. 1364 PH

Studentská

Přelouč

čp. 1258 PH

Hradecká

Přelouč

čp. 152 PH

Husova

Přelouč

čp. 380 PH

Masarykovo nám.

Přelouč

čp. 226 PH

Prům. zóna firma Kasi a SVOS

2x NH

Klenovka

Přelouč

čp.12 NH

čp. 5,43,58,60 PH

Lohenice

 

čp. 47,54,73,87,93 PH

Mělice

 

čp. 14,17,19,38,40,56 PH

Štěpánov

 

čp. 7,11,13,15,22,24,29 PH

Tupesy

 

čp. 30,31,33,35 PH

Škudly

 

čp. 43 PH

- před vjezdem do obce PH  (autodoprava Šanda)

Lhota od Přeloučí

 

čp. 18,21,22,23

NH – nadzemní hydrant

PH – podzemní hydrant

 

 2) Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 7 a jednotce HZS Pardubického kraje – stanice Přelouč.

 3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 4) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

Čl. 9
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”.

a)  Sídlo městské policie Přelouč - Československé armády 1665  

 2) Město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”.

a)      Zborovská  54, Přelouč

b)      Přelouč – telefonní budky (Pernštýnské náměstí, nádrží ČD)

c)      Klenovka 41

d)      Štěpánov  34

e)      Tupesy 30

f)        Lohenice  32

g)      Mělice  31

h)      Lhota 16

i)        Škudly 42

Čl. 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

  1)  Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:

   a)    signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény   po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), nebo

   b)    telefonicky svolávacím zařízením (PELIG Systems 1.5 ZH a systémem AMDS).

 

Čl. 11
 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

 

 Čl. 12
Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č.1/2008, která nabyla účinnosti dne 23.10.2008 a dále Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 a dále Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, Požární řád města Přelouč.

 

Čl. 13
Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena Burešová                                                      ing. Ivan Moravec
                starostka                                                                        místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno dne………………………                                         Sejmuto dne…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2013

 

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

 Přelouč

JPO III/1

15 členů

 

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Cisternová automobilová stříkačka MAN TGM 13.280 4x4 BL

Dopravní automobil RENAULT

Přívěsná motorová stříkačka PPS - 12

Motorový člun laminát

Elektrocentrála PH 3000

Plovoucí čerpadla 2 ks a kalové čerpadlo

2 x motorové pily

Dýchací přístroje

 

  

Legenda:

 

JPO ........................   jednotka požární ochrany

Dislokace JPO.........  název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována

Kategorie JPO........    kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

 

Počet členů..............  skutečný počet členů jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013

 

Požární poplachový plán města Přelouč

 

Část města

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

Přelouč

Stanice Přelouč

Přelouč

Břehy

Řečany nad Labem

Stanice Pardubice

Zdechovice

Lipoltice

Choltice

Kladruby nad Labem

Rohovládova Bělá

Lázně Bohdaneč

Turkovice

Újezd u Přelouče

Voleč

Staré Ždánice

 

Lhota

 

Stanice Přelouč

Přelouč

Řečany nad Labem

Zdechovice

 

 

Břehy

Kladruby nad Labem

Stanice Pardubice

Lipoltice

Choltice

Turkovice

Lázně Bohdaneč

Rohovládova Bělá

Újezd u Přelouče

Voleč

Týnec nad Labem

Štěpánov

 

Stanice Přelouč

Přelouč

Choltice

Lipoltice

 

Břehy

Turkovice

Stan. Pardubice

Řečany nad Labem

Zdechovice

Rohovládova Bělá

Lázně Bohdaneč

Kladruby nad Labem

Voleč

Újezd u Přelouče

Načešice

 

Tupesy

 

Stanice Přelouč

Přelouč

Lipoltice

Choltice

 

Břehy

Turkovice

Stanice Pardubice

Zdechovice

Řečany nad Labem

Kladruby nad Labem

Rohovládova Bělá

Lázně Bohdaneč

Načešice

Voleč

Újezd u Přelouče

Lohenice

 

Stanice Přelouč

Přelouč

Břehy

Řečany nad Labem

 

Stanice Pardubice

Zdechovice

Lipoltice

Choltice

Kladruby nad Labem

Rohovládova Bělá

Lázně Bohdaneč

Turkovice

Újezd u Přelouče

Voleč

Staré Ždánice

Mělice

 

Stanice Přelouč

Přelouč

Břehy

Lázně Bohdaneč

 

Lipoltice

Choltice

Rohovládova Bělá

Řečany nad Labem

Kladruby nad Labem

Stanice Pardubice

Zdechovice

Turkovice

Újezd u Přelouče

Voleč

Staré Ždánice

Klenovka

Stanice Přelouč

Přelouč

Choltice

Lipoltice

Břehy

Řečany nad Labem

Stanice Pardubice

Zdechovice

Turkovice

Kladruby nad Labem

Lázně Bohdaneč

Rohovládova Bělá

Voleč

Újezd u Přelouče

Heřmanův Městec

 

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povoláván prostřednictvím operačního střediska HZS Pk a MP Přelouč.

 


Vytvořeno: 27. 6. 2013
Poslední aktualizace: 8. 7. 2017 23:05
Autor: Miroslav Tkáč