Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2016

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2016 1o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 1/2016

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 20.12.2016 usnesením č.III/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Město Přelouč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Přelouč (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Poplatník

 

 1. Poplatek platí2:
 • fyzická osoba,
 1. která má ve městě trvalý pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala3.

Čl. 4

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku činí 492 Kč a je tvořena:
 • z částky 250 Kč za kalendářní rok a
 • z částky 242 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

 1. Skutečné náklady za předchozí kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4.221.726 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 4.221.726 Kč děleno 9.516 (9.026 osob s pobytem na území města + 490 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 443 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 443 Kč. Z toho se stanoví částka ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) 242 Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění4 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce5.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během příslušného kalendářního roku po datu uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6

Osvobození

 

(1)     Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

a)  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)     Od poplatku je dále osvobozen:

a)  poplatník s pobytem ve městě pobývající v zařízeních sociální nebo zdravotní péče neuvedených v odst. 17,

b)  poplatník s pobytem ve městě, který je celoročně ve vazbě nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody6;

c)  poplatník s pobytem ve městě, který se celoročně zdržuje mimo území České republiky7;

d) poplatník s pobytem ve městě, který je dítětem do jednoho roku věku,

e) poplatník s pobytem ve městě, který se zdržuje mimo území města Přelouč, pokud doloží, že v místě kde se zdržuje, hradí poplatek za komunální odpad7.

 1. Celoročním pobytem pro uplatnění nároku na osvobození dle odst. 2 písm. a) a b) se rozumí nepřetržitý pobyt od 1. 1. do 31. 12. téhož kalendářního roku.

 

Čl. 7
Způsob úhrady

 

 1. Poplatek lze uhradit8:

a)  v hotovosti na pokladně města,

b) prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na účet č. 19-1425561/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Přelouč;

c)  bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Přelouč.

 1. Variabilní symbol je pořadové číslo poplatníka přidělené správcem poplatku, který je nutno uvést u každé bezhotovostní úhrady dle odst. 1 tohoto článku.

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem9.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku10.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 11/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 15. prosince 2015.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

                                                                                                                  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

1§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

2§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

4§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

5§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

6Vznik nároku na osvobození může poplatník doložit např. potvrzení o výkonu trestu vydané Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR, rozhodnutí o umístění do zařízení sociální péče či obdobných zařízení; potvrzení o studiu v zahraničí, smlouvu o bydlení/ nájemní smlouvu, apod.

7Vznik nároku na osvobození se vztahuje na situace upravení zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

8viz § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

9§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Vytvořeno: 17. 1. 2017
Poslední aktualizace: 7. 7. 2017 23:04
Autor: Miroslav Tkáč