Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor vnitřních věcí

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Náplň činnosti


Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:


Oddělení dopravně správních agend

 • projednává přestupky na úseku dopravy


Na úseku řidičských průkazů:
 

 • vydává řidičské průkazy České republiky
 • vydává mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem za řidičský průkaz České republiky
 • odebírá odevzdané řidičské průkazy České republiky a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • vede registr řidičů a spisy řidičů
 • v zákonech daných případech vydává data z registru řidičů
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • vydává potvrzení profesní způsobilosti řidiče náhradou za průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený
 • vede evidenci řidičů s profesní způsobilostí
 • vydává paměťové karty řidiče do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty podniku do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty servisu do digitálního tachografu
 • uděluje řidičské oprávnění
 • rozhoduje o podmínění, omezení, odnětí a pozastavení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o zrušení podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění
 • zapisuje přestupky v dopravě a v bodovém hodnocení
 • odečítá body v bodovém hodnocení na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy


Na úseku registru vozidel:
 

 • registruje silniční a zvláštní vozidla 
 • zajišťuje přihlašování, převody a odhlašovaní vozidel
 • provádí zápisy změn údajů v osvědčení o registraci vozidla
 • vydává kontrolní nálepky měření emisí a technické kontroly
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidel z provozu
 • zajišťuje úschovu registračních značek
 • provádí výměnu registračních značek
 • vystavuje druhopisy osvědčení o registraci vozidel
 • evidenčně zabezpečuje provedení vývozu vozidel z České republiky
 • registruje hromadné přestavby vozidel a jejich další úpravy
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel po přestavbě
 • schvaluje individuální výrobu vozidel
 • potvrzuje osvědčení a registruje vozidla podle mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)Referent krizového řízení:

 

 • zabezpečuje činnost Bezpečnostní rady a Krizového štábu Městského úřadu Přelouč
 • zajišťuje připravenost MěÚ na řešení krizových situací, plánuje a připravuje organizační, koordinační a výkonná opatření pro řešení jednotlivých krizových situací
 • zpracovává potřebné dokumenty k výkonu těchto činností a předkládá je ke schválení starostovi Městského úřadu Přelouč
 • organizuje přípravu a zabezpečuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a zajišťuje přípravu postupů a realizaci regulačních opatření na správním území při vyhlášení stavu nebezpečí
 • zpracovává dokumentaci k plnění úkolů a opatření obranného plánování, zabezpečuje jejich realizaci v oblasti zajištění obrany státu a řešení vojenských krizových situací za stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • výkon státní správy na úseku hospodářské mobilizace, včetně mapování a vytváření potřebných zásob pro spravované území
 • výkon státní správy podle zákona č. 222 / 99 Sb. o obraně České republiky, plnění úkolů pro Armádu České republiky
 • výkon státní správy na úseku branné povinnosti v součinnosti s Krajským vojenským velitelstvím v souladu se zákonem č.585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování - (branný zákon)
 • přestupkové řízení na úseku obrany dle zákona č. 200 / 90 Sb., § 43
 • zajišťování úkolů na úseku utajovaných informací a odpovědnost za jejich ochranu, vedení, ukládání a skartaci utajovaných písemností, včetně kontrolní činnosti na tomto úseku – realizace zákona č. 412/2005 Sb.
 • výkon funkce bezpečnostního tajemníka MěÚ Přelouč
 • plnění úkolů vyplývajících z Povodňového plánu města Přelouče, v případě mimořádné situace - povodně atd. zajištění dopravy, evakuace, zásob a dalších základních potřeb pro obyvatelstvo
 • zabezpečuje informování obyvatelstva prostřednictvím sdělovacích prostředků o možném nebezpečí vzniku mimořádné situace, přijatých opatřeních, organizování ochrany občanů, případná likvidace a odstranění následků
 • podílí se na trvalé provozuschopnosti varovacích a vyrozumívacích systémů na spravovaném území v součinnosti s Územním odborem HZS
 • dále plní úkoly vyplývající z organizačního řádu MěÚ pro odbor vnitřních věcí dle pokynů vedoucího odboru
 • plní úkoly ve vztahu k zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů města Přelouč
 • zajišťuje a zodpovídá v plném rozsahu za chod centrální spisovny městského úřadu


Oddělení občansko-správních agend

Na úseku evidence obyvatel:
 
 • vede evidenci obyvatel a evidenci domů v městě Přelouč
 • v příslušném rozsahu a stanoveným způsobem zpracovává údaje vedené v agendovém informačním systému evidence obyvatel
 • přijímá hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území města, stanoveným způsobem je realizuje
 • zajišťuje písemný výdej dat z agendového informačního systému evidence obyvatel pro subjekty s oprávněním získávání údajů
 • zajišťuje písemné poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel na vlastní žádost občana
 • ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů
 • na úseku své činnosti vede stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod.
 • spolupracuje při přípravě voleb

Na úseku cestovních dokladů:
 
 • vyřizuje dotazy a podněty občanů
 • vyřizuje žádosti zaslané přes zastupitelské úřady České republiky v cizině pro občany České republiky, kteří žijí trvale v zahraničí
 • zabezpečuje zhotovení cestovních dokladů a provedení změn v cestovních dokladech
 • vyřizuje ztráty, odcizení a poškození cestovních dokladů, ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení

Na úseku občanských průkazů:
 
 • připravuje doklady k vydání nového občanského průkazu
 • zadává žádosti do centrální evidence
 • vydává nové občanské průkazy
 • zpracovává karty a žádosti občanů odstěhovaných mimo správní obvod, mrtvých osob, uložení do odkládací evidence
 • zasílá žádosti na jiný útvar k předání nového občanského průkazu pro občany našeho obvodu (věznice, zdravotní omezení, domovy důchodců...)
 • ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení
 • přijímá a zpracovává oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a nálezu občanských průkazů od občanů, vyměřuje, ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení

Na úseku matriky:
 
 • vystavuje matriční doklady na základě zápisů v matričních knihách
 • vystavuje druhopisy matričních dokladů
 • vede a aktualizuje sbírky listin pro městské a obecní úřady pověřené vedením matrik
 • zabezpečuje podklady pro zvláštní matriku v Brně
 • zajišťuje zápis o určení otcovství
 • vyřizuje změnu jména a příjmení
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu (vidimace a legalizace) dle příslušných právních předpisů
 • vede statistiku vydaných matričních dokladů
 • kompletuje podklady pro vydání osvědčení o státním občanství
 • provádí kontrolní činnost a zabezpečuje metodiku na městských a obecních úřadech pověřených vedením matrik, vidimace a legalizace
 • zajišťuje vyřízení žádostí o výpis z rejstříku trestů
 • vybírá poplatky související s matriční agendou a za vidimaci a legalizaci

Další činnosti odboru vnitřních věcí:
 
 • plní úkoly organizačně technického zabezpečení při sčítání lidu, volbách a vyhlášených referendech
 • organizačně a materielně zajišťuje chod zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Přelouč

 

Užitečné informace

Formuláře
 • viz. dolní část stránky

Kontaktní spojení

Fax: 466094224

Osoby

JménoFunkceTelefon
Novák Luděkvedoucí odboru466094211
Šimák Miroslav, JUDr.dopravní přestupky466094213
Tomčo Romandopravní přestupky466094214
Sibera Otakarreferent krizového řízení466094212
Janáčková Libušeřidičské průkazy466094215
Kejdanová Markéta, DiS.řidičské průkazy466094216
Růžková Lucieevidence vozidel466094218
Širillová Jitkaevidence vozidel466094217
Šlapák Jiřítechnik466094219
Šolta Michalzkušební komisař466094223
Malý Ladislavzkušební komisař466094221
Morávková Ivanaobčanské průkazy, cestovní pasy466094203
Pochobradská Hanaobčanské průkazy, cestovní pasy466094201
Kavanová Hanamatrika466094204
Fišerová Zuzanamatrika466094205
Dlasková Jiřinaevidence obyvatel466094202

Podřízené organizační složky