Obsah

Znak CR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

  dne 20. a 21. října 2017

 

Důležité informace k volbám do PS 2017

Podle ust. § 14c odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR:

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.