Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Usnesení 77. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 77. schůze rady města 1konané dne 15. 5. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

77. schůze rady města konané dne 15. 5. 2017

 

Rada města Přelouče :

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

77/  1   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka  dne 21. 4. 2017.

77/  2   Zápis ze 7.  jednání Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ze dne 11. 5. 2017.

77/  3   Rezignaci Ing. Mgr. Zdenky Kumstýřové na funkci předsedkyně a členky Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ke dni 12. 5. 2017.

77/  4   Rezignaci Rity Levinské na funkci členky Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu města Přelouč ke dni 11. 5. 2017.

77/  5   Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 25. 4. 2017.

 

  • ROZHODUJE :

 

77/  6   O zrušení zadávacího řízení na rekonstrukci ústředního vytápění a zdravotní techniky v Hasičském domě ve Zborovské ulici č.p. 54 v Přelouči z důvodu obdržení pouze jedné hodnotitelné nabídky.

77/  7   O ukončení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu- Přelouč“, která byla dne 2. 12. 2015 uzavřena se spol. MIKOSTAV s.r.o. Klešice, IČ: 27464300 a to z důvodu, že společnost nemá z důvodu nastalé ekonomické situace finanční ani personální kapacity nutné k úspěšnému dokončení díla (exekuce).

77/  8   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Domov od Kuňkou, p.o. ve výši 7.000 Kč na dofinancování služby klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie).

77/  9   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro  Klub umění – Art club, z. s. ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s realizací a instalací busty Antonína Švehly k obnovení  a odhalení památníku 13. 6. 2017.

77/10   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Klub umění – Art club, z.s. ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s realizací akce jedenácté Zahradní galerie 2017 – 110. výročí narození Františka Filipovského.

77/11 O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Spolek Vrbová stáj z.s. ve výši 5.000 Kč na nákup krmiv a veterinární péči.  

77/12   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Mykabo spol. s r.o., Přelouč ve výši 2.000 Kč na odměny pro soutěžící a vybavení stanovišť související s pořádáním zábavně- sportovní akce Den strojů.

77/13  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Marcelu Danihelkovou ve výši 3.000 Kč na malířskou výstavu – kopírování, barvy do PC a pomůcky ke kreslení.

77/14   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši 5.000 Kč na výdaje související s pořádáním akce Classic Enduro Přelouč ve dnech 28. 7. – 29.7. 2017 (ceny pro vítěze, grafiku a propagaci).

77/15   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Basketbalový klub Přelouč, o.s. ve výši 3.000 Kč na náklady spojené s ukončením basketbalové sezony děvčat za umístění v nadregionální soutěži (na odměny, poháry a pohoštění).

77/16   O neposkytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Rodinné integrační centrum Pardubice z důvodu, že klientem centra není v současné době žádný občan města.

77/17   V souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, že v zadávacím řízení „Realizace projektu EPC v objektech města Přelouč, ev. č. VZ dle ISZV: 644578, podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeč Amper Savings, a.s., Anatala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ: 01428357, s nabídkovou cenou 7.203.045 Kč vč. DPH. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá doporučení hodnotící komise.

77/18   O neposkytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Rytmus Východní Čechy, o.p.s. z důvodu, že město společnosti poskytuje podporu formou bezúplatného využívání prostor města.

 

  • SCHVALUJE :

 

77/19   Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2016 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na rekonstrukci sociálních zařízení v budově Základní školy Smetanova ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči se společností STAVEBNI PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053.

77/20   Smlouvu o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení v budově Základní školy Smetanova ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči se společností STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, za cenu 1.438.993,07 Kč bez  DPH, 1.741.181,58 Kč s 21% DPH.

77/21  Záměr na směnu pozemku p.č. 130/57 o výměře 1545 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 o výměře 1286 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k. ú. Přelouč, vše ve vlastnictví společnosti SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056, za pozemky p.č. 202/25 o výměře 1538 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 o výměře 5 058 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 o výměře 14757 m2 v k. ú. Přelouč a p.č. 356/1 o výměře 692 m2 v k. ú. Valy nad Labem, vše ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

77/22   Záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly o výměře 377 m2 p. J. M., bytem Litomyšl, za cenu minimálně 43.300 Kč.

77/23   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi S., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 1 v k. ú. Klenovka, ve prospěch města.

77/24   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. L. Z. a p. M. Z., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 9 v k. ú. Klenovka ve prospěch města.

77/25   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům  p.č. 541/9, p.č. 1809/2 a p.č. 1809/4, vše v k. ú. Přelouč.

77/26   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 590/1 v k.ú. Lhota Pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení kanalizační přípojky k č.p. 37 ve Lhotě.

77/27 Dohodu o ukončení smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2015, dodatku č. 2 ze dne 18. 5. 2016, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2016 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 26. 10. 2016 uzavíranou mezi Městem Přelouč a MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, IČ: 27464300.

77/28   Přijetí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 23. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

77/29   Smlouvu č. KH/2017/21656 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 23. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 07:30
Autor: Miroslav Tkáč