Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Usnesení 76. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 76. schůze rady města 1konané dne 2. 5. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

76. schůze rady města konané dne 2. 5. 2017

 

Rada města Přelouče :

 

  • ROZHODUJE :

 

76/  1   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 Klubu aktivní senior Přelouč z. s. ve výši2.500 Kč na náklady spojené s výstavou výrobků seniorů Přelouče a členů KLASu (na dopravu souboru školy Svítání a občerstvení při vernisáži, náklady na propagaci).

76/  2  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastník M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, s nabídkovou cenou 6.272.154,00 Kč bez DPH a dobou plnění díla v počtu 10 týdnů. Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o hodnocení nabídek.

76/  3   V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. „v likvidaci“, IČ: 63217457, se sídlem Přelouč, Karla Čapka č.p. 812, 535 01, o změně sídla společnosti na adresu Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč.

76/  4 O podání žádosti o dotaci na zateplení obvodového pláště a výměnu oken u objektu č.p. 1516 v ul. Sluneční v Přelouči.

 

 

  • SCHVALUJE :

 

76/  5   Prohlášení o tom, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice č. 2 městem Přelouč a jeho místní částí Lhota nacházející se na pozemcích p.č. 1841/1 a p.č. 1841/12  v k. ú. Přelouč a p.č. 590/1 v k. ú. Lhota pod Přeloučí (vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR), není vlastnictvím města Přelouč.

76/  6   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 1791/3 v k. ú. Přelouč.

76/  7   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 2325 v k. ú. Přelouč.

76/  8   Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2016 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro uzavření smlouvy o dílo na renovaci palubkové podlahy ve sportovní hale v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči se společností DOR – SPORT s.r.o., č.p. 247,  739 36 Bruzovice, IČ: 60774151.

76/  9   Smlouvu o dílo na renovaci palubkové podlahy ve sportovní hale v ul. Za Fontánou č.p. 1611 v Přelouči se společností DOR – SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151, za cenu 513.192,26 Kč bez DPH,  620.962,63 Kč s 21% DPH.

76/10   Výjimku z vnitřní směrnice č. 13/2016 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na nákup osobního automobilu Škoda Fabia od firmy Auto Hybeš s.r.o., Chrudim, IČ: 28818831 pro potřeby městského úřadu za cenu 227.495 Kč.

76/11   Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 70) na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 a ve Školní ulici č.p. 1510.

76/12   Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 70) na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, ve Smetanově ul. č.p. 1509“.

 

 

  • SOUHLASÍ :

 

76/13   S umístěním sídla společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. „v likvidaci“, IČ: 63217457 na adrese Československé armády 1665, 535 01 Přelouč do doby ukončení likvidace společnosti.

76/14   S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit konvektomat Rational SCC WE 101 E v hodnotě 386.105 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

76/15   S vyřazením majetku z evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, a to konvektomatu Zanussi FCV/E10L6 s evidenčním číslem 39/1 a změkčovač vody ke konvektomatům s evidenčním číslem 2/A28.

 

  • UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

76/16   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. J. H. za účelem pořádání hudební produkce v areálu Břízky v Lohenicích dne 21. 5. 2017 od 00.00 do 03.00 hodin ráno.

 

  • JMENUJE :

 

76/17   Členem volební komise pro volby do Komise místní samosprávy Lhota a Škudly p. Miladu Pavlišovou, trvale bytem Lhota, p. Irenu Fílovou, trvale bytem Lhota, p. Marii Černou, trvale bytem Škudly.

76/18   Předsedkyní volební komise pro volby do Komise místní samosprávy Lhota a Škudly p. Miladu Pavlišovou.

 

  • STANOVÍ :

 

76/19   Že p. MVDr. Zdeněk Zeman může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

  • NESOUHLASÍ :

 

76/20   S odpuštěním pohledávky ARBOR Servis s.r.o.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 3. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 07:31
Autor: Miroslav Tkáč