Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Usnesení 75. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 75. schůze rady města 1konané dne 20. 4. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

75. schůze rady města konané dne 20. 4. 2017

 

Rada města Přelouče : 

 

  • ROZHODUJE :

 

75/  1   O vyloučení uchazeče Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice, IČ: 25275119, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy vodovodu sportoviště Přelouč“ v souladu s návrhem hodnotící komise a to z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

75/  2   Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Stavební úpravy vodovodu sportoviště Přelouč“ podal uchazeč:

  • Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394

 nabídková cena 428.852,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 14 dnů,

  • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934

nabídková cena 658.098,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 10 dnů,

  • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, 533 01 Pardubice, IČ: 46506063

Nabídková cena 639.992 Kč bez DPH a dodací lhůtou 18 dnů.

Pořadí nabídek na čtvrtém a pátém místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  • SCHVALUJE :

 

75/  3   Příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta při přístavbě nového pavilonu mateřské školy Za Fontánou č.p. 935 v Přelouči s Architektonickou kanceláří Ing. Arch. Pavla Maléře, CSc., Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČ: 13182196, za maximální cenu 108.000 Kč bez DPH, 130.680 Kč včetně 21% DPH.

75/  4   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“.

75/  5   Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy vodovodu sportoviště Přelouč“ s firmou Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394, s nabídkovou cenou 428.852,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 14 dnů.

75/  6   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč“.

75/  7   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0001 – stavební práce“ s firmou PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46504621, za nabídkovou cenu 14.349.923,55 Kč bez DPH.

75/  8   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ uzavřené se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, kterým se sjednaná cena díla zvyšuje o částku 211.398,17 Kč bez DPH, 255.792,00 Kč s 21% DPH za provedené vícepráce.

75/  9   Smlouvu o dílo se společností MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 uzavíranou pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci opěrné zdi v Jaselské ulici na pozemku p.č. 382/106 v k. ú. Přelouč, za nabídkovou cenu 235.000,00 Kč bez DPH, 284.350,00 Kč s 21% DPH.

75/10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přeloču a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 924/35 v k. ú. Přelouč.

75/11   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

75/12   Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 917/1 v k. ú. Přelouč.

75/13   Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě se společností ENVIROS, s.r.o., kterým se sjednává nový termín pro poskytování poradenství a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem ve veřejné zakázce projektu „Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“ nejdéle do 31. 5. 2017.

 

  • JMENUJE :

 

75/14   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regeneracepanelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“ ve složení: Bc. Pavel Caha (náhradník Ing.  Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

75/15 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  • POVĚŘUJE :

 

75/16   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči,2. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami.

75/17   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 21. 4. 2017
Poslední aktualizace: 21. 4. 2017 13:14
Autor: Miroslav Tkáč