Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Usnesení 74. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 74. schůze rady města 1konané dne 10. 4. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

74. schůze rady města konané dne 10. 4. 2017

 

Rada města Přelouče : 

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

74/  1   Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 31. 3. 2017.

74/  2   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 4. 4. 2017.

74/  3   Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 5. 4. 2017.

74/  4   Informaci o výši nákladů za provoz a pronájem či pořízení mobilní toalety na dětské hřiště Za Benzinou.

74/  5   Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 5. 4. 2017.

74/  6   Zápis ze společné schůze Komise místní samosprávy Tupesy a výboru Sboru dobrovolných hasičů Tupesy  ze dne 4. 4. 2017.

 

  • ZŘIZUJE :

 

74/  7   Komisi místní samosprávy Lhota – Škudly, která bude mít 5 členů.

 

  • ROZHODUJE :

 

74/  8   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 50.000 Kč na nákup stolů a lavic, botníku, multifunkční tiskárny, sekačky na trávu a energie.

74/  9   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 Hasičskému sboru ČHJ v Přelouči ve výši 25.000 Kč na pořádání soustředění mladých hasičů ZDERAZ na dopravu na soutěže, vodné a stočné.

74/10   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přelouč ve výši 5.000 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci HANDICAP FISH CUP 2017.

74/11   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro SK SKI Přelouč, z. s. ve výši 10.000 Kč na pohonné hmoty člunu.

 

  • SCHVALUJE :

 

74/12   Pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče od 15. 5. 2017 do 15. 9. 2017 p. Miloslavu Vařákovi, Mělice, IČ: 73663913 za nájemné 15.000 Kč.

74/13   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Miloslavem Vařákem, Mělice, IČ: 73663913, na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

74/14   Pronájem pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky za účelem provozování přírodního koupaliště p. Lukáši Slabému, Semín, IČ: 69169667, za roční nájemné 50.000 Kč.

74/15   Smlouvu o nájmu pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým, Semín, IČ: 69169667.

74/16   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a ČD – Telematika, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2325, p.č. 1981/1 a p.č. 385/4, vše v k. ú. Přelouč.

74/17   Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi ČR – Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, státní podnik a městem Přelouč na právo města provést stavbu „Parkoviště a zastávky BUS v ul. Jaselská Přelouč“ na pozemku p.č. 1932/6 v k. ú. Přelouč.

74/18   Dodatek č. 1 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie v budově č.p. 44 na Masarykově náměstí v Přelouči uzavřené dne 29. 10. 2014 mezi městem Přelouč a společností ČEZ Energo, s.r.o., kterým se mění způsob měření odebrané energie.

74/19   Dodatek č. 2 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie v budově č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči uzavřené dne 3. 6. 2014 mezi městem Přelouč a společností ČEZ Energo, s.r.o., kterým se mění způsob měření odebrané energie.

74/20   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10,  IČ 28860080, uzavřené pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Nádražní a Hradecké ulici v Přelouči, kterým se sjednaný rozsah prací rozšiřuje o projekt parkovacích stání a chodníků v Hradecké ul. v části u podchodu pod železniční tratí, a to za cenu 32.000 Kč bez DPH, 38.720 Kč včetně 21% DPH, a v této souvislosti se upravují i sjednané termíny dokončení prací.

74/21   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, uzavřené pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Havlíčkově ulici v Přelouči, kterým se sjednaný rozsah prací rozšiřuje o projekt trasy metropolitní sítě, a to za cenu 16.000 Kč bez DPH, 19.360 Kč včetně 21% DPH,  a v této souvislosti se upravují i sjednané termíny dokončení prací.

74/22   Smlouvu o dílo č. S7/2017 na vypracování projektové dokumentace  pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Mělice se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za cenu 439.000 Kč bez DPH, 531.190 Kč s 21% DPH.

74/23   Smlouvu o dílo č. S8/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místní části Mělice se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za nabídkovou cenu 2.500 Kč bez DPH, 3.025 Kč včetně 21% DPH, za projektovou dokumentaci kanalizační přípojky pro jednu nemovitost.

74/24   A vydává Vyhlášku o dni a místě konání voleb do Komise místní samosprávy Lhota – Škudly.

74/25   Memorandum o partnerství při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč uzavírané mezi Městem Přelouč, MAS Železnohorský region, z.s., MAS Bohdanečsko, z.s. a MAS Zálabí, z.s.

74/26   Pravidla pro oceňování životních událostí občanů města Přelouče a místních částí.

74/27   Smlouvu o spolupráci uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na provedení dendrologického průzkumu stromů v Městském parku (povinná příloha žádosti o dotaci) za cenu 62.400 Kč bez DPH, 75.504 Kč včetně DPH.

74/28   Smlouvu o dílo uzavíranou se společností ENVIROS, s.r.o., IČ: 61503240 na manažerské řízení a zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, na budovu v ul. Školní č.p. 1510, za cenu 180.000 Kč bez DPH.

74/29   Smlouvu o dílo uzavíranou se společností ENVIROS, s.r.o., IČ: 61503240 na manažerské řízení a zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, na budovu v ul. Smetanova č.p. 1509 za cenu 180.000 Kč bez DPH.

74/30   Pronájem bytu č. 6 o vel. 2+1 v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1516, Přelouč p. Josefu Jandáčkovi, nar. 29. 11. 1942 a p. Jaroslavě Jandáčkové, nar. 11. 3. 1945, oba trvale bytem Krasnice 12, 535 01 Přelouč s platností od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou za podmínky přihlášení se k trvalému pobytu v Přelouči.

74/31   Návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • DOPORUČUJE :

 

74/32   Zastupitelstvu města vzít na vědomí výčet provedených opatření ze strany města ve věci řešení stížností p. J. S..

74/33   Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým doporučí p. J. S. řešit spor soudní cestou z důvodu, že zastupitelstvo města nemá zákonné kompetence problém řešit.

74/34   Zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny č. 2 územního plánu Přelouče.

74/35   Zastupitelstvu města odsouhlasit rozsah změny č. 2 územního plánu Přelouč tak, jak je specifikováno v předložené „žádosti o schválení pořízení změny“.

74/36   Zastupitelstvu města vzít na vědomí, že úhradu nákladů na zpracování změny č. 2 územního plánu Přelouč včetně případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ponese žadatel (EXCALIBUR ARMY s.r.o.).

74/37   Zastupitelstvu města jmenovat zastupitele Ing. Ivana Moravce jako „určeného zastupitele“ pro pořizování změny č. 2 územního plánu Přelouč.

74/38   Zastupitelstvu města schválit změnu územní studie Městského parku v Přelouči dle podnětu p. Ing. J. Č.

74/39   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2017.

74/40   Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2301/12 o výměře 60 m2, odděleného z pozemku p.č. 1255/2 v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. G. B. V., bytem Přelouč, za cenu 37.802 Kč.

74/41   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 17/16 uzavřenou mezi p. G. B. V., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2301/12 v k. ú. Přelouč.

74/42   Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu města ve výši 742.813 Kč Domovu u fontány, Libušina 1060, Přelouč na dofinancování poskytovaných pobytových služeb domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

74/43   Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 100.000 Kč Fotbalovému klubu Přelouč na pořádání 60. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.

74/44   Zastupitelstvu města udělit za mimořádnou odvahu, hrdinství a vlastenectví  cenu Osobnost města Přelouče Miloši Stantejskému in memoriam. Cena bude vyhlášena při pietní vzpomínce dne 8. 5. 2017 a cenu převezmou p. H. V. a p. V. Č..

74/45   Zastupitelstvu města vzít na vědomí zhotovení a umístění památníku Miloši Stantejskému dle předložené zprávy.

74/46   Zastupitelstvu města vydat stanovisko ke změně územního plánu Přelouč v lokalitě Na Hodinářce.

74/47   Zastupitelstvu města delegovat p. místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která se uskuteční dne 18. 5. 2017.

74/48   Zastupitelstvu města rozhodnout o propachtování pozemků uvedených v předložené zprávě.

 

  • PROMÍJÍ :

 

74/49   Úhradu vratné kauce ve výši 20.000 Kč na sezónu 2017 dle čl. VII smlouvy o nájmu pozemku u mělicko-lohenických písníků uzavřené mezi městem Přelouč a panem Lukášem Slabým, Semín, IČ: 69169667.

 

  • ZAMÍTÁ :

 

74/50  Žádost KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. o dotaci z rozpočtu města na rok 2017 z důvodu nemožnosti prokázat využití služby občany města Přelouče.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 14. 4. 2017 23:04
Autor: Miroslav Tkáč