Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Usnesení 71. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 71. schůze rady města 1konané dne 13. 3. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

71. schůze rady města konané dne 13. 3. 2017

 

Rada města Přelouče : 

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

71/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 2. 3. 2017.

71/  2   Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 17. 2. 2017.

71/  3   Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 8. 1. 2017.

71/  4   Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 2. 3. 2017.

 

  • SCHVALUJE :

 

71/  5   Dodatek č. 2/2017 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a. s.

71/  6   Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na stavbu cyklostezky a s ní souvisejícího veřejného osvětlení do místní části Lhota za nabídkovou cenu 279.000 Kč bez DPH,  337.590 Kč včetně 21% DPH.

71/  7   Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na stavbu cyklostezky a s ní souvisejícího veřejného osvětlení do místní části Klenovka za nabídkovou cenu 289.000 Kč bez DPH, 349.690 Kč včetně 21% DPH.

71/  8   Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169,  530 02 Pardubice, IČ: 25292161 uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ul. Boženy Němcové za nabídkovou cenu 192.000 Kč bez DPH, 232.320 Kč včetně 21% DPH.

71/  9   Záměr na prodej pozemku p.č. 410/47 o výměře 260 m2 v k. ú. Lohenice u Přelouče, odděleného z pozemku p. č. 410/43 v k. ú. Lohenice u Přelouče, sportovnímu klubu SK SKI Přelouč, z.s., se sídlem Na Okrajích 37, Pardubice, IČ: 26667177, za cenu minimálně 34.900 Kč.

71/10   Dohodu o ukončení nájmu pozemků p. č. 410/4 a p. č. 410/26 v k. ú. Lohenice u Přelouče uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým, IČ: 769169667, a to ke dni 31. 3. 2017.

71/11   Záměr na pronájem částí pozemků p. č. 410/4 a p. č. 410/26 v k. ú. Lohenice u Přelouče za účelem provozování přírodního koupaliště na období 15. 5. 2017 až 15. 9. 2021 (vždy 15. 5. až  15. 9. příslušného roku) za cenu minimálně 50.000 Kč.

71/12   Záměr na pronájem části pozemku p. č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče p. M. V., bytem Mělice, za účelem zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na dobu určitou od 15. 5. 2017 do 15. 9. 2017 za cenu minimálně 15. 000 Kč.

71/13   Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 25 na Masarykově nám. v Přelouči uzavřené dne 12. 4. 2012 mezi městem Přelouč a JUDr. V. D., Přelouč, kterým se snižuje roční poplatek za služby spojené s jejich užíváním.

71/14   Výpověď pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi městem Přelouč a p. H.V. (nyní H. C.), bytem Přelouč, na užívání části pozemku p. č. 1780/1 v k. ú. Přelouč za účelem umístění prodejního stánku.

71/15  Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi společností SVOS, spol. s r.o. se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056 a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“ na pozemcích p. č. 461/3 v k. ú. Přelouč, p. č. 130/57 a p. č. 130/62, oba v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

 

  • VYDÁVA SOUHLAS :

 

71/16   Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje s použitím znaku města Přelouč na kartě požární stanice Přelouč.

 

  • UKLÁDÁ :

 

71/17   Tajemnici MěÚ podat žádost o umístění svislého dopravního značení dle bodu 4) zápisu č. 8 bezpečnostní a dopravní komise.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 14. 3. 2017
Poslední aktualizace: 5. 5. 2017 23:06
Autor: Miroslav Tkáč