Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Rada města

Organizační zařazení

Město Přelouč > Zastupitelstvo

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

 

Náplň činnosti:

Rada města je výkonným orgánem města Přelouče v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. Působnost a pravomoc rady jsou upraveny v ustanovení § 99 - § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města.
Rada města Přelouč má 7 členů. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.
Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
Je oprávněna vydávat nařízení města ve věcech přenesené působnosti.
Schvaluje organizační řád městského úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů.
 
Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Kromě úkolů směřujících k zajištění samosprávného chodu a rozvoje města, vymezených výslovně v zákoně o obcích a navazujících bezprostředně na činnost zastupitelstva města, rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.
 

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Burešová Irena, Bc.Starostka466094102
Moravec Ivan, Ing.Místostarosta466094116
603 184 564
Hrdý Pavel, Ing.člen739 246 119
Macháček Martinčlen724 180 894
Pacák Lubor, Mgr.člen702 050 154
Veselý Petr, Mgr.člen602 146 959
Zeman Zdeněk, MVDr.člen604 580 531