Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla pro nájem a pacht pozemků ve vlastnictví města Přelouč

Znak města Přelouč

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Těmito pravidly se řídí pacht a nájem pozemků ve vlastnictví města, vyjma pachtu a nájmu kratšího 30 dnů. V případě takovýchto krátkodobých pachtů a nájmů rozhoduje Rada města (dále jen „rada“) individuálně.
 2. Pacht a nájem pozemků schvaluje rada.
 3. Za přípravu podkladů, návrhu smlouvy a administrativní úkony zodpovídá Odbor správy majetku Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSM“).
 4. Na propachtování/pronájem pozemku není právní nárok.
 5. Výjimku z těchto pravidel uděluje na základě vyjádření OSM rada.
 6. Předmětem pachtovního nebo nájemního vztahu podle těchto pravidel mohou být pozemky ve vlastnictví města nacházející se v k.ú. Přelouč, Lhota pod Přeloučí, Škudly, Tupesy u Přelouče, Lohenice u Přelouče, Mělice, Klenovka, Štěpánov u Přelouče, Břehy, Jedousov, Opočínek, Poběžovice, Seník, Valy nad Labem.
 7. Pro účely těchto pravidel jsou pozemky členěny na:

a) nesloužící k podnikání,

b) sloužící k podnikání.

 

Článek 2

Postup města při propachtování nebo nájmu pozemku

 

 1. Na základě žádosti fyzické či právnické osoby, případně z vlastního podnětu, rozhodne rada města o vyhlášení záměru na propachtování/pronajmutí pozemku, který zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na zveřejněný záměr může reagovat kdokoli, ať už podáním vyjádření k zamýšlené dispozici nebo podáním vlastní žádosti (nabídky).
 2. Písemné žádosti o pacht/pronájem přijímá a eviduje OSM.
 3. K žádosti přiloží žadatel popis svého záměru na využití pozemku, případně i další podklady, které si město podle potřeby může následně individuálně vyžádat.
 4. OSM předá neotevřené obálky s nabídkami k posouzení příslušné komisi, která je po otevření a následném vyhodnocení nabídek předá společně se svým stanoviskem k rozhodnutí rady. Zájemci, u kterých bude zjištěno, že jsou s plněním závazků vůči městu v prodlení, budou vyloučeni.
 5. Rada města si vyhrazuje právo nepropachtovat/nepronajmout pozemek žádnému zájemci.
 6. O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn po rozhodnutí v radě, v případě schválení příslušné smlouvy radou bude vyzván k jejímu podpisu.

 

Článek 3

Užívání pozemku bez právního důvodu

 

 1. V případě, kdy je pozemek ve vlastnictví města užíván, aniž by byla s uživatelem uzavřena nájemní, pachtovní nebo jiná smlouva opravňující uživatele k užívání pozemku města, bude město postupovat tak, že bude po uživateli uplatňovat peněžité plnění a to podle druhu užívaného pozemku a účelu jeho využití, ve smyslu čl. 4 těchto pravidel. Tento postup se považuje za vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu ust. § 2991 a § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Dojde-li mezi neoprávněným uživatelem a městem k dohodě o narovnání podle ust.  § 1903 občanského zákoníku, kterou budou vyřešeny nároky města za období neoprávněného užívání pozemku (bezdůvodné obohacení na úkor města), nejdéle však za tři roky zpětně, v souladu s ust. § 621 a 629 odst. 1 občanského zákoníku, je možné s neoprávněným uživatelem uzavřít následně pro další užívání pozemku příslušnou smlouvu, kterou bude upraven jeho majetkoprávní titul k užívání pozemků pro následující období. Na uzavření smlouvy s neoprávněným uživatelem pro účely jeho budoucího užívání pozemku není právní nárok.
 3. V případě, že k uzavření výše uvedené dohody o narovnání mezi neoprávněným uživatelem a městem nedojde, vyzve město neoprávněného uživatele k vyklizení pozemku, nevyklidí-li jej neoprávněný uživatel po výzvě města, bude toto vyklizení vymáháno soudně. Totéž platí i o uplatnění oprávněných nároků města o vydání bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání pozemku města uživatelem bez právního důvodu.

 

Článek 4

Sazby nájemného a pachtovného z pozemků

 

 1. Výši nájemného a pachtovného za nájem/pacht pozemků schvaluje rada, která vychází z níže uvedených pravidel, ale v konkrétním případě může být s přihlédnutím k okolnostem nájemné/pachtovné stanoveno odlišně.
 2. Pachtovné za zemědělské pozemky je stanoveno ve výši minimálně 3% z průměrné úřední ceny zemědělských pozemků za 1 m2 dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
 3. Nájemné za pozemky využívané jako zahrady, zahrádky u domu nebo zázemí nemovitých věcí, které jsou s nimi ve funkčním celku, se stanovuje ve výši 20,- Kč/m2 rok
 4. Nájemné za pozemky sloužící k umístění dlouhodobých stánků nebo restauračních předzahrádek o maximální výměře 30 m2 se stanovuje ve výši 7 280,- Kč/rok.
 5. Nájemné/pachtovné je podle § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.
 6. Pachtovné a nájemné může být valorizováno maximálně 1x za rok o míru inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za bezprostředně předešlý kalendářní rok zjištěná a publikovaná Českým statistickým úřadem. O uplatnění valorizace rozhodne rada.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato pravidla schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 8. 2. 2016 usnesením č. 41/14 .
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 9. 2. 2016.

 

 

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                      Ing. Ivan Moravec

starostka                                                    místostarosta

Povodňový plán města Přelouč

Povodňový plán města

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 1532
TÝDEN: 3012
CELKEM: 744506